Aviso legal

Información xeral

En cumprimento do disposto pola Lei 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), pomos no seu coñecemento que o titular do dominio aula-abierta.es é Antonia Rivas Otero, con DNI 32.805.106-E e domicilio de actividade en Rúa Pombal 5, Perillo Oleiros 15.172 A Coruña. Pode contactar connosco no correo electrónico hola@aula-abierta.es

Para o desenvolvemento da súa actividade, Aula-Abierta dispón da correspondente autorización administrativa, segundo establece a normativa vixente e o seu órgano supervisor.

Propiedade intelectual

Os contidos do sitio web (URL), tanto textos, imaxes, deseño gráfico, código fonte, logos, marcas, etc., son titularidade exclusiva de Aula-Abierta e están amparados pola normativa reguladora da Propiedade Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida a reprodución, modificación, distribución ou manipulación dos mesmos.

Aula-Abierta é a titular exclusiva de todos os dereitos de propiedade intelectual, industrial e análogos que puidesen recaer sobre o Sitio web. Así mesmo, quedan reservados en favor de Aula-Abierta, todos os dereitos sobre calquera Contidos, Servizos ou elementos da súa propiedade que se incorporasen no Sitio web, incluíndo, a título meramente enunciativo e non limitativo, aqueles elementos que conforman a aparencia visual, imaxe gráfica e outros estímulos sensoriais das páxinas web que conforman o Sitio web.

Aula-Abierta resérvase o dereito de actualizar, modificar ou eliminar información contida na súa web, así como a súa configuración, prestacións ou condicións xerais, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo.

A empresa non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web, nin asumirá responsabilidade algunha por problemas técnicos ou fallos que se produzan durante a conexión a Internet.

Tampouco garante a ausencia de virus nin doutros elementos que poidan producir alteracións no seu sistema informático (software e hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático, polo que exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan producirse no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

Reserva de dereitos

O usuario comprométese a non retirar, suprimir, alterar, manipular nin de ningún xeito modificar:

Aquelas notas, lendas, indicacións ou símbolos que ben Aula-Abierta ou ben os lexítimos titulares dos dereitos incorporen ás súas propiedades en materia de propiedade intelectual ou industrial.

Os dispositivos técnicos de protección ou identificación que poidan conter os Contidos (por exemplo, marcas de auga, pegadas dixitais, etc.).

O acceso, visualización e, no seu caso, descarga dos Contidos e/ou Servizos realizarase sempre e en todo caso con fins estritamente persoais e non comerciais.

Aula-Abierta se reserva todos os dereitos relacionados coa propiedade intelectual e industrial sobre os elementos do seu sitio web, e non concede ningunha outra licenza ou autorización de uso ao usuario sobre a súa Propiedade distinta da que expresamente se detalla na presente cláusula.

Licencia de ligazóns

Todo ligazón de terceiros a esta web deberá selo á súa páxina principal ou de entrada. Os usuarios e, en xeral aquelas persoas que se propoñan establecer unha ligazón entre a súa páxina web e o Sitio web aula-abierta.es deberán cumprir as condicións seguintes que a continuación se detallan. Calquera outra pretensión de ligazón distinta da estipulada na presente cláusula requirirá a previa aceptación por escrito de Aula-Abierta.

O usuario non poderá reproducir, nin imitar, total ou parcialmente, o contido do Sitio web, nin a aparencia gráfica do mesmo, (“look and feel”), nin realizará marcos ‘frames”) nin ligazóns ensamblados (“link inline”) das páxinas de Aula-Abierta.

Non se creará un browser, marco, nin unha contorna ou barra de navegación sobre as páxinas do Sitio web.

Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas, incorrectas ou denigratorias sobre o Sitio web, Aula-Abierta ou calquera das Propiedades Aula-Abierta e, en particular, non se declarará nin dará a entender que Aula-Abierta colabora ou é un socio colaborador e/ou que en calquera forma supervisou ou asumiu de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos ao dispor da páxina web na que se establece a ligazón.

A páxina web na que se estableza a ligazón non conterá ningunha marca, nome comercial rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a Aula-Abierta, excepción feita daqueles signos que formen parte do mesma ligazón ou aqueloutras Propiedades que sexan licenciadas con anterioridade por escrito por Aula-Abierta.

A páxina web na que se estableza a ligazón non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos ou servizos.

Aula-Abierta resérvase o dereito de emprender as accións legais que correspondan contra quen incumpra as seguintes prohibicións.

Prohibicións

Queda expresamente prohibido:

Utilizar calquera dos contidos e servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático de Aula-Abierta.

Utilizar contidos e servizos que se atopen protexidos por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes á entidade ou a terceiros, sen que o Usuario obteña previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar.

Reproducir, copiar, distribuír, comunicar, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.

Incorporar virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software) de Aula-Abierta ou de terceiros ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados nos devanditos equipos informáticos.

A obtención ou mesmo o intento de obtención dos contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto en xeral dos que se empreguen habitualmente en Internet a este efecto sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización da Web, dos Servizos e/ou dos Contidos.

Aula-Abierta exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, polos danos e prexuízos que poidan ocasionarse.

Sometemento

Para calquera desacordo ou litixio que se puidese ocasionar con motivo do uso deste sitio web, as partes sométense aos Xulgados e Tribunais da Coruña (España).